การบริหารงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566